ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, ul. Leśna 24,Międzyzdroje,   NIP 855-10-56-880 tel. 091 32-80-194 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na

ADAPTACJĘ  I i II KONDYGNACJI BUDYNKU DOMU WCZASÓW DZIECIĄCYCH

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    Przedmiotem zamówienia jest adaptacja I i II kondygnacji budynku zgodnie z załącznikiem.
    Dopuszcza się składanie ofert w granicach wyznaczonych zadań.
    Forma płatności przelewem na konto: Oferenta nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury.
    Dopuszczamy przesłanie zaliczki w wysokości 2/3 wartości robót.
    Druga rata po odebraniu robót protokołem zdawczo-odbiorczym.

FORMALNE WYMOGI OFERT

    Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i może zaproponować tylko jedną cenę. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
    Ceny oferowane powinny być podane na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia.
    Cena oferty winna być podana w PLN liczbowo oraz słownie.
    Oferta powinna być czytelna oraz poprawna matematycznie.
    Dokumenty muszą być ponumerowane i podpisane przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
    Oferta powinna zawierać wszystkie inne oświadczenia i załączniki przewidziane do wypełnienia. Dokumenty te muszą być podpisane przez oferenta lub osobę do tego upoważnioną.
    Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami) powinna być umieszczona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący:

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne na ADAPTACJĘ  I i II KONDYGNACJI BUDYNKU DOMU WCZASÓW DZIECIĄCYCH

Nie otwierać przed dniem 3 kwietnia 2015r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE

    Formularz oferty z wypełnionym załącznikiem 5a
    Pisemną akceptację projektu umowy (potwierdzenie każdej strony).

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

    Cena powinna obejmować cenę jednostkową netto i brutto artykułów.
    Ewentualne upusty, rabaty i inne koszta również powinny znaleźć się w ofercie.

ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERTY

    Ofertę należy złożyć osobiście w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, 72-500 Międzyzdroje, ul. Leśna 24,  (do dnia 02.04.2015r. do godz. 10:00. Można również przesłać pocztą na w/w adres.
    Za termin złożenia oferty uważa się termin dotarcia oferty do Zamawiającego.
    Oferent, który złoży ofertę osobiście, otrzyma potwierdzenie.
    Otwarcie nastąpi w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, 72-500 Międzyzdroje, ul. Leśna 24,  w dniu 03.04.2015r. o godz. 11:00.
    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091-32-80-194 p. Robert Leszczyński – dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
    Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze Oferenta Zamawiający będzie się kierować wyłącznie najkorzystniejszą ofertą.

ZAWARCIE UMOWY

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa do dnia 03 kwietnia 2015r. Umowa obowiązywać będzie do ukończenia prac remontowych.

PROTESTY I ODWOŁANIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza 30 tysięcy euro nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących protestów i odwołań.

Z poważaniem

dyr. Robert Leszczyński

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 18 luty 2018 18:03 Jędrzejewski A